/واحدها
واحدها 2017-11-30T15:29:04+00:00
 • دفتر مدیریت بازار رضا مروی

۲۱۸

جولای 23rd, 2016|0 Comments

دفتر مدیریت بازار رضا مروی ارتباط با مدیریت نقشه طبقه دوم

۲۱۹

جولای 23rd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 220

۲۲۰

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: عطر و ادکلن فروشنده: آقای امیر شریف زاد تلفن:۳۳۹۷۶۷۲۵ موبایل: ۰۹۱۲۸۱۵۰۰۶۰ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

۲۲۱

جولای 23rd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

۲۲۲

جولای 23rd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

۲۲۳

جولای 23rd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 224

۲۲۴

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای روح اله کرمی تلفن:۳۳۹۷۲۷۱۴ موبایل: ۰۹۱۹۳۲۳۲۹۴۷ ساعت کار: ۱۱ الی ۱۷ کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 225

۲۲۵

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک آقایان فروشنده: آقای حمیدرضا تینت جو - آقای سجاد محق تلفن:۳۳۹۷۷۶۱۴ موبایل: ۰۹۳۳۸۰۳۸۰۰۵   ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۸:۳۰ کالاها نقشه طبقه دوم

۲۲۶

جولای 23rd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 227

۲۲۷

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای مجید مقدم تلفن: ۳۳۹۷۷۵۹۵ موبایل:  ۰۹۱۲۷۲۳۷۷۱۹ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 228

۲۲۸

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک آقایان فروشنده: آقای داود آقاخانی تلفن:۳۳۹۷۶۴۰۳ موبایل: ۰۹۱۲۵۱۳۰۵۹۷   ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 229

۲۲۹

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: کیف و کفش فروشنده:  تلفن: موبایل:    ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 230

۲۳۰

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای هادی ذوالفقاری تلفن:۳۳۹۷۶۶۰۷ موبایل: ۰۹۳۳۵۴۴۲۳۵۰ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 231

۲۳۱

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای پیمان قاسم خانی تلفن: موبایل: ۰۹۱۲۱۵۴۸۶۲۸ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 232

۲۳۲

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: مانتو فروشنده: آقای حسین جعفری تلفن: موبایل: ۰۹۳۵۵۳۹۲۶۶۶   ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 233

۲۳۳

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای فردین رادوش تلفن:۳۶۶۱۷۰۳۰ موبایل: ۰۹۱۲۴۷۹۲۳۲۰ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 234

۲۳۴

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای محمد سلمانی تلفن: موبایل: ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 235

۲۳۵

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای ایمان قدیمی تلفن:۳۳۹۷۷۸۱۸ موبایل: ۰۹۱۲۲۳۷۱۴۲۶ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 236

۲۳۶

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای امیر تهرانی تلفن:۳۳۹۷۶۴۰۴ موبایل: ۰۹۱۲۳۴۰۴۳۳۹ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 237

۲۳۷

جولای 22nd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای فریدون قلی زاده تلفن:۳۳۹۷۶۴۰۵ موبایل: ۰۹۱۲۵۸۴۶۱۰۵ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

۲۳۸

جولای 22nd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 239

۲۳۹

جولای 22nd, 2016|0 Comments

صنف: کیف و کفش فروشنده: آقای اکبر واحدی تلفن: موبایل: ۰۹۳۸۷۹۴۳۹۲۶   ساعت کار: ۱۱ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 240

۲۴۰

جولای 22nd, 2016|0 Comments

فست فود بازار رضا مروی کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 241

۲۴۱

جولای 22nd, 2016|0 Comments

صنف: کیف و کفش فروشنده: آقای اکبر صفایی تلفن:۳۳۹۷۷۸۲۹ موبایل: ۰۹۳۵۳۵۶۴۴۳۶   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

۲۴۲

جولای 22nd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

۲۴۳

جولای 22nd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

۲۴۴

جولای 22nd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

۲۴۵

جولای 22nd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 246

۲۴۶

جولای 22nd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای هادی سلیمانی تلفن:۳۳۹۷۶۷۱۲ موبایل: ۰۹۳۶۳۸۰۱۴۲۰ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

۲۴۷

جولای 22nd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

۲۴۸

جولای 22nd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

۲۴۹

جولای 22nd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

۲۵۰

جولای 22nd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

۲۵۱

جولای 22nd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

۲۵۲

جولای 22nd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

۲۵۳

جولای 22nd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک254

۲۵۴

جولای 22nd, 2016|0 Comments

صنف: مانتو فروشنده: آقای احمد منصوری تلفن:۳۳۹۷۶۵۰۱ موبایل: ۰۹۱۲۲۴۷۶۱۸۹   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 255

۲۵۵

جولای 22nd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای علی جوهری تلفن:۳۳۵۳۱۸۳۶ موبایل: ۰۹۳۸۱۰۸۳۳۰۶ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

۲۵۶

جولای 22nd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 257

۲۵۷

جولای 22nd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک کودک فروشنده: آقای بهنام زمانی تلفن: ۳۳۹۷۷۷۳۲ موبایل:  ۰۹۱۲۱۰۹۱۶۵۲ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

۲۵۸

جولای 22nd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک 259

۲۵۹

جولای 22nd, 2016|0 Comments

صنف: لباس زیر فروشنده: آقای وحید رجبی تلفن:۳۳۹۷۴۸۴۷ موبایل: ۰۹۱۲۲۱۵۳۱۴۲ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه دوم

۲۶۰

جولای 22nd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

۲۶۱

جولای 22nd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه دوم

 • بازار رضا مروی پلاک ۱۷3

۱۷۳

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای یوسف فکری تلفن: ۳۳۹۷۷۶۲۲ موبایل:  ۰۹۱۲۰۳۱۱۶۶۹ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک ۱۷4

۱۷۴

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای یوسف فکری تلفن: ۳۳۹۷۷۶۲۲ موبایل:  ۰۹۱۲۰۳۱۱۶۶۹ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک ۱۷5

۱۷۵

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: آرایشی فروشنده: آقای حامد غلامپور تلفن:۳۳۹۷۷۶۲۱ موبایل: ۰۹۱۲۴۰۸۵۶۸۴   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک ۱۷6

۱۷۶

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای یوسف فکری تلفن: ۳۳۹۷۷۶۲۲ موبایل:  ۰۹۱۲۰۳۱۱۶۶۹ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک ۱۷7

۱۷۷

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای یوسف فکری تلفن: ۳۳۹۷۷۶۲۲ موبایل:  ۰۹۱۲۰۳۱۱۶۶۹ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 178

۱۷۸

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: خانم سپیده عابدینی تلفن: ۳۳۹۷۷۶۳۷ موبایل:  ۰۹۱۹۵۹۲۹۴۳۱ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک ۱79

۱۷۹

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک آقایان فروشنده: آقای حامد غلامپور تلفن:۳۳۹۷۷۶۲۱ موبایل: ۰۹۱۲۴۰۸۵۶۸۴   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک ۱۸0

۱۸۰

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: کیف و کفش فروشنده: آقای حامد غلامپور تلفن:۳۳۹۷۷۶۲۱ موبایل: ۰۹۱۲۴۰۸۵۶۸۴   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک ۱۸1

۱۸۱

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: مانتو فروشنده: آقای محمود عظیمی تلفن:۳۳۹۷۷۴۴۷ موبایل: ۰۹۱۲۲۰۲۷۴۶۶   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 182

۱۸۲

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای یوسف فکری تلفن: ۳۳۹۷۷۶۲۲ موبایل:  ۰۹۱۲۰۳۱۱۶۶۹ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 183

۱۸۳

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک آقایان فروشنده: آقای حامد غلامپور تلفن:۳۳۹۷۷۶۲۱ موبایل: ۰۹۱۲۴۰۸۵۶۸۴   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 184

۱۸۴

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک آقایان فروشنده: آقای حامد غلامپور تلفن:۳۳۹۷۷۶۲۱ موبایل: ۰۹۱۲۴۰۸۵۶۸۴   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 185

۱۸۵

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک آقایان فروشنده: آقای حامد غلامپور تلفن:۳۳۹۷۷۶۲۱ موبایل: ۰۹۱۲۴۰۸۵۶۸۴   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 187

۱۸۷

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای یوسف فکری تلفن: ۳۳۹۷۷۶۲۲ موبایل:  ۰۹۱۲۰۳۱۱۶۶۹ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 188

۱۸۸

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای یوسف فکری تلفن: ۳۳۹۷۷۶۲۲ موبایل:  ۰۹۱۲۰۳۱۱۶۶۹ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 189

۱۸۹

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای یوسف فکری تلفن: ۳۳۹۷۷۶۲۲ موبایل:  ۰۹۱۲۰۳۱۱۶۶۹ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 190

۱۹۰

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای داود عبدی تلفن: ۳۳۹۷۲۸۳۴ موبایل:  ۰۹۳۶۰۵۲۱۴۸۶ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 191

۱۹۱

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای نوید قلی پور برزگر تلفن: ۳۳۹۷۹۳۱۱ موبایل:  ۰۹۱۲۶۱۴۵۴۹۳ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 192

۱۹۲

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک کودکان فروشنده: آقای احسان صادقی تلفن: موبایل:  ۰۹۲۱۳۳۲۰۷۳۲ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 193

۱۹۳

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: عطر و ادکلن فروشنده: نژاد مومنی تلفن: ۳۶۶۱۷۰۹۴ موبایل:  ۰۹۱۲۳۴۳۸۲۳۶ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 194

۱۹۴

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک آقایان فروشنده: آقای محسن سیاه لو تلفن: ۳۳۹۷۹۴۶۲ موبایل:  ۰۹۳۵۶۴۰۴۸۱۹   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 195

۱۹۵

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای اکبر قهرمانی تلفن: موبایل: ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 196

۱۹۶

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: خانم طیبه چه کاره تلفن: موبایل:  ۰۹۱۲۶۵۴۲۷۷۵ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 197

۱۹۷

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای رضا ملک نیا تلفن: ۳۳۹۷۷۸۵۵ موبایل:  ۰۹۱۹۲۴۰۴۸۶۴ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 198

۱۹۸

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای محمود عسگری تلفن: ۳۳۹۷۶۵۵۳ موبایل:  ۰۹۳۶۱۰۲۳۵۴۰ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

۱۹۹

جولای 23rd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 200

۲۰۰

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: خرازی فروشنده: یاسین نامجو تلفن: ۳۳۱۱۲۸۴۶ موبایل:  ۰۹۱۲۳۴۳۸۶۷۹ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

۲۰۱

جولای 23rd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 202

۲۰۲

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک کودکان فروشنده: تلفن: موبایل: ساعت کار: کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 203

۲۰۳

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: شال و روسری فروشنده: آقای بابایی تلفن: ۳۳۹۷۷۷۰۳ موبایل:  ۰۹۱۲۷۳۳۰۸۴۸ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 204

۲۰۴

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: لباس زیر فروشنده: آقای مهدی مقدسی تلفن: موبایل:  ۰۹۱۹۳۹۴۰۳۶۸ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

۲۰۵

جولای 23rd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 206

۲۰۶

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: لباس زیر فروشنده: خانم شیرین آزادی تلفن: ۳۳۹۷۷۶۱۶ موبایل:  ۰۹۳۵۹۱۲۱۷۵۲ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 207

۲۰۷

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: لباس زیر فروشنده: خانم فاطمه نوری امیرآبادی تلفن: ۳۳۹۷۱۰۲۴ موبایل:  ۰۹۱۲۸۰۶۰۵۱۶ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 208

۲۰۸

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: آرایشی فروشنده: آقای محمد تقی عباسی تلفن:۳۳۹۷۷۷۷۴ موبایل: ۰۹۱۲۵۵۸۰۲۱۵   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 209

۲۰۹ – فروشگاه صدف

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای علی رضا جمیلی شبستری تلفن: ۳۳۹۷۷۴۴۹ موبایل:  ۰۹۱۲۴۷۸۷۵۲۴ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

۲۱۰

جولای 23rd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 211

۲۱۱

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای یوسف فکری تلفن: ۳۳۹۷۷۶۲۲ موبایل:  ۰۹۱۲۰۳۱۱۶۶۹ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

۲۱۲

جولای 23rd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه اول

۲۱۳

جولای 23rd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 214

۲۱۴

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک کودکان فروشنده: تلفن: موبایل: ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 215

۲۱۵

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: مانتو فروشنده: آقای علی عامری تلفن:۳۳۹۹۰۴۵۰ موبایل: ۰۹۳۶۳۷۱۰۷۰۸   ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

۲۱۶

جولای 23rd, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه اول

 • بازار رضا مروی پلاک 217

۲۱۷

جولای 23rd, 2016|0 Comments

صنف: کیف و کفش فروشنده: آقای حامد غلامپور تلفن:۳۳۹۷۷۶۲۱ موبایل: ۰۹۱۲۴۰۸۵۶۸۴   ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه اول

۱۲۹ – عینک اندیشه

جولای 22nd, 2016|0 Comments

صنف: عینک فروشی فروشنده: آقای محمد آراسته تلفن:۳۶۶۱۶۹۲۶ موبایل: ۰۹۱۲۴۳۶۶۴۹۲   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها

 • بازار رضا مروی پلاک 130

۱۳۰

جولای 22nd, 2016|0 Comments

صنف: مانتو فروشنده: آقای مانی حیدری تلفن:۳۳۹۷۸۹۱۷ موبایل: ۰۹۱۲۱۴۶۱۴۸۱   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها

 • بازار رضا مروی پلاک 131

۱۳۱

جولای 21st, 2016|0 Comments

صنف: شال و روسری فروشنده: خانم مهری نوروزی تلفن:۳۳۹۷۸۹۱۵ موبایل: ۰۹۱۲۵۶۱۸۰۴   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها

 • بازار رضا مروی پلاک 132

۱۳۲

جولای 21st, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک فروشنده: مهرداد تلفن:۳۳۹۷۷۶۲۸ موبایل: ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 133

۱۳۳

جولای 21st, 2016|0 Comments

صنف: زیورآلات - خرازی فروشنده: صادقی تلفن:۳۳۹۷۶۴۱۲ موبایل: ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 134

۱۳۴

جولای 20th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک کودکان فروشنده: آقای منصور زرتشت تلفن:۳۳۹۷۷۶۲۸ موبایل: ۰۹۳۵۳۷۹۸۲۰۹ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 135

۱۳۵

جولای 20th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک آقایان فروشنده: آقای محمود زواره تلفن: موبایل: ۰۹۱۲۵۴۷۸۷۰۹   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 136

۱۳۶

جولای 20th, 2016|0 Comments

صنف: لباس زیر - خرازی فروشنده: خانم سولماز رحیمی تلفن:۳۳۹۷۸۹۱۰ موبایل: ۰۹۱۰۹۷۹۲۶۹۳ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 137

۱۳۷

جولای 19th, 2016|0 Comments

صنف: کیف و کفش فروشنده: آرتین تلفن:۳۳۹۷۸۹۰۲ موبایل: ۰۹۱۹۴۱۸۷۳۶۸ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 138

۱۳۸

جولای 19th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای محمد غریبیان تلفن:۳۳۹۷۴۶۶۰ موبایل: ۰۹۱۲۷۹۹۸۹۳۵ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 139

۱۳۹

جولای 19th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: نوید تلفن:۳۳۹۷۸۹۰۶ موبایل: ۰۹۱۹۸۱۰۷۵۲۳ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 140

۱۴۰

جولای 19th, 2016|0 Comments

صنف: آرایشی - عطر و ادکلن فروشنده: آقای مهدی اسماعیلی تلفن:۳۳۹۷۸۹۰۴ موبایل: ۰۹۱۲۴۸۹۸۹۵۳   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 141

۱۴۱

جولای 19th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای محمد غریبیان تلفن:۳۳۹۷۸۹۰۳ موبایل: ۰۹۱۲۷۹۹۸۹۳۵ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 142

۱۴۲

جولای 19th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: اعرابی تلفن: موبایل: ۰۹۱۲۲۵۰۵۸۹۳ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 143

۱۴۳

جولای 19th, 2016|0 Comments

صنف: مانتو فروشنده: نماینده تلفن: موبایل: ۰۹۱۹۰۳۰۶۳۱۹   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی 144

۱۴۴

جولای 19th, 2016|0 Comments

صنف: آرایشی - عطر و ادکلن فروشنده: آقای میثم زلفی تلفن:۳۶۶۱۰۱۵۸ موبایل: ۰۹۱۲۹۲۸۲۰۴۰   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

۱۴۵

جولای 19th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 146

۱۴۶

جولای 19th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک آقایان فروشنده: آقای اکبر صفوی تلفن: موبایل: ۰۹۳۷۷۵۰۷۱۵۲   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 147

۱۴۷ شال و روسری چارقد

جولای 19th, 2016|0 Comments

صنف: روسری و شال فروشنده: خانم شریفی تلفن: موبایل: ۰۹۳۷۷۵۰۷۱۵۶ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 148

۱۴۸

جولای 19th, 2016|0 Comments

صنف: کیف و کفش فروشنده: عظیمی کیا تلفن:۳۳۹۷۸۰۱۵ موبایل: ۰۹۳۸۷۹۴۳۹۲۶   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 149

۱۴۹

جولای 19th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک آقایان فروشنده: آقای سجاد محتشمی تلفن: موبایل: ۰۹۱۲۶۰۲۱۴۰۶   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 150

۱۵۰

جولای 19th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک آقایان فروشنده: جاوید تلفن:۳۳۹۷۸۰۱۳ موبایل: ۰۹۳۵۸۵۵۷۴۳۹   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی - پلاک 151

۱۵۱

جولای 19th, 2016|0 Comments

صنف: عطر و ادکلن فروشنده: کیاوشی تلفن: موبایل: ۰۹۱۲۰۸۹۶۵۳۸ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 152

۱۵۲

جولای 19th, 2016|0 Comments

صنف: عطر و ادکلن فروشنده: یعقوبی تلفن:۳۳۹۷۷۸۹۳ موبایل: ۰۹۱۲۰۸۱۶۵۳۸ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 153

۱۵۳

جولای 19th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: صیاد تلفن:۳۳۹۷۸۹۱۲ موبایل: ۰۹۱۲۲۲۱۰۴۸۶ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

۱۵۴

جولای 12th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 155

۱۵۵

جولای 12th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: مروق تلفن: موبایل: ۰۹۱۲۹۳۰۸۳۳۹ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 156

۱۵۶

جولای 12th, 2016|0 Comments

صنف: زیورآلات فروشنده: مروق تلفن: موبایل: ۰۹۱۲۹۳۰۸۳۳۹ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 157

۱۵۷ – پخش آوین

جولای 12th, 2016|0 Comments

صنف: خرازی فروشنده: هدایتی تلفن:۳۶۶۱۵۹۳۳ موبایل: ۰۹۱۲۲۸۸۵۹۱۲ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 158

158

جولای 12th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک کودکان فروشنده: صابری فر تلفن:33977647 موبایل: 09363144333 ساعت کار: 10 الی 19 کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 159

159 – فروشگاه گلاریس

جولای 12th, 2016|0 Comments

صنف: لباس زیر فروشنده: کامرانی تلفن:33977709 موبایل: 09125547542 ساعت کار: 10 الی 19 کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 160

160

جولای 12th, 2016|0 Comments

صنف: روسری و شال فروشنده: گنجینه تلفن:33977653 موبایل: 09371170407 ساعت کار: 10 الی 19 کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 161

161

جولای 11th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 162

۱۶۲

جولای 11th, 2016|0 Comments

صنف: روسری و شال فروشنده: آقای محمد گنجه ای تلفن:۳۳۹۷۷۶۵۰ موبایل: ۰۹۱۲۷۶۳۲۶۳۸ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه همکف

 • بازار رضا مروی پلاک 163

۱۶۳ – فروشگاه لاکچری

جولای 11th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک آقایان فروشنده: آقای محمدی تلفن:۳۳۹۳۶۱۱۵ موبایل: ۰۹۱۲۲۰۴۴۰۱۲   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها

 • بازار رضا مروی پلاک 164

۱۶۴

جولای 11th, 2016|0 Comments

صنف: کیف و کفش فروشنده: آقای مهدی صادقیان تلفن:۳۳۹۷۶۷۲۴ موبایل: ۰۹۳۵۷۰۸۹۸۴ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها

 • بازار رضا مروی پلاک 165

۱۶۵ – فروشگاه زارا مروی

جولای 11th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: خانم هستی لولائی شیرازی تلفن:۳۳۹۷۳۹۵۲ موبایل: ۰۹۱۲۶۱۵۱۳۸۶ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها

 • بازار رضا مروی پلاک 166

۱۶۶ – فروشگاه زمردی

جولای 11th, 2016|0 Comments

صنف: آرایشی فروشنده: آقای امیرحسین زمردی تلفن:۳۳۹۷۷۶۲۵ موبایل:    ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها

 • بازار رضا مروی پلاک 167

۱۶۷ – فروشگاه بهار

جولای 11th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک کودکان فروشنده: آقای پژمان جعفری شریف تلفن: موبایل: ۰۹۱۲۷۳۹۱۵۳۴ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها

 • بازار رضا مروی پلاک 168

۱۶۸ – فروشگاه یاس

جولای 11th, 2016|0 Comments

صنف: کیف و کفش بچه گانه فروشنده: آقای علیرضا محبی تلفن:۳۳۹۷۴۱۳۲ موبایل: ۰۹۱۲۲۹۴۳۳۰۶   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها

 • بازار رضا مروی پلاک 169

۱۶۹

جولای 11th, 2016|0 Comments

صنف: آرایشی فروشنده: آقای مهدی ذاکری تلفن:۳۳۹۷۷۶۶۹ موبایل: ۰۹۱۲۳۸۹۶۱۴۲   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها

 • بازار رضا مروی پلاک 170

۱۷۰

جولای 11th, 2016|0 Comments

صنف:  آرایشی فروشنده: مونا تلفن:۳۳۹۷۷۶۷۳ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها

 • بازار رضا مروی پلاک 171

۱۷۱

جولای 11th, 2016|0 Comments

صنف: خرازی فروشنده: انصاری تلفن:۳۳۹۷۷۸۰۹ موبایل: ۰۹۱۲۳۴۶۹۷۷۶ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها

۱۷۲

جولای 11th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: تبریزی تلفن:۳۳۹۷۷۸۸۹ موبایل: ۰۹۱۲۴۳۷۵۴۶۵ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها

 • بازار رضا مروي پلاك 85

۸۵

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک کودکان فروشنده: آقای حسین تاجیک تلفن: ۳۳۹۷۷۸۹۸ موبایل:  ۰۹۱۹۴۴۷۰۷۴۵ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروی پلاک 86

۸۶

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: لوازم آرایشی فروشنده: گندم تلفن: موبایل:  ۰۹۱۹۰۱۱۴۴۵۳   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروي پلاك 87

۸۷

جولای 24th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروي پلاك 88

۸۸

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: شال و روسری فروشنده: خانم المیرا کریمی تلفن: ۳۳۹۷۴۶۷۶ موبایل: ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

۸۹

جولای 24th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروي پلاك 90

۹۰

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک مردانه فروشنده: آقای احمد شافعی تلفن: ۳۳۹۷۴۲۲۱۰ موبایل:   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروی پلاک 91

۹۱

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: خرازی فروشنده: نامجو تلفن: موبایل:  ۰۹۱۲۳۰۱۳۶۱۸ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروي پلاك 92

۹۲

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک مردانه فروشنده: آقای سعید داودزاده تلفن: ۳۳۹۷۶۵۰۰ موبایل:  ۰۹۱۲۱۱۸۱۰۸۶   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروی پلاک 93

۹۳

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: آرایشی بهداشتی فروشنده: انسیه ولیدی تلفن: ۳۳۹۷۶۵۰۰ موبایل:  ۰۹۱۲۱۱۸۱۰۸۶ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروي پلاك 94

۹۴

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: البسه زیر و راحتی فروشنده: آقای مهیار ثقفیان تلفن:۳۳۹۲۵۱۱۳ موبایل:  ۰۹۱۲۱۳۲۴۵۳۴ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

۹۵

جولای 24th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروي پلاك 96

۹۶

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: عینک فروشی فروشنده: آقای خسرو واثقی تلفن: ۳۳۹۷۷۷۷۹۰ موبایل:  ۰۹۱۲۱۷۲۰۹۴۲   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروي پلاك 97

۹۷

جولای 24th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروی پلاک 98

۹۸

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: مانتو فروشنده: چوبی تلفن: ۳۳۹۲۳۷۲۵ موبایل:  ۰۹۳۹۴۸۸۳۱۳۳   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروی پلاک 99

۹۹

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: ندا ولی زاده تلفن: ۳۳۹۷۷۶۸۴ موبایل: ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

۱۰۰

جولای 24th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی یک

۱۰۱

جولای 24th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروی پلاک 102

۱۰۲

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: شریفی تلفن: ۳۳۹۷۶۵۳۲ موبایل: ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروي پلاك 103

۱۰۳

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: لباس زیر فروشنده: آقای بابک انصاری تلفن: ۳۳۹۷۰۵۷۸ موبایل:  ۰۹۱۲۳۷۸۹۳۷۷ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

۱۰۴

جولای 24th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروي پلاك 105

۱۰۵

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک مردانه فروشنده: آقای سعید رضا صابرنیان تلفن: ۳۳۹۷۷۶۹۶ موبایل:  ۰۹۱۲۷۱۹۵۰۱۶   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی

 • بازار رضا مروي پلاك 106

۱۰۶

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: کیف و کفش فروشنده: آقای سید محمد قاسم تلفن: ۳۳۹۱۸۲۴۴ موبایل:  ۰۹۱۲۲۵۰۸۲۲۳   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

۱۰۷

جولای 24th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروي پلاك 108

۱۰۸

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: لوازم آرایش فروشنده: آقای محسن ارشادی تلفن: ۳۳۹۷۷۸۱۳ موبایل:  ۰۹۱۲۳۷۷۴۹۳۷ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروی پلاک 109

۱۰۹

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: خرازی فروشنده: آقای محسن صلیمی تلفن: موبایل:  ۰۹۱۲۶۵۰۲۷۹۷ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروی پلاک 110

۱۱۰

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: خرازی فروشنده: آقای کامران خجر سیم تلفن: موبایل:  ۰۹۱۲۲۷۲۱۰۱۷ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروي پلاك 111

۱۱۱

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: خرازی فروشنده: آقای حسن عبدالهی تلفن: موبایل: ۰۹۱۲۷۷۱۹۰۰۸ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروي پلاك 112

۱۱۲

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: خرازی فروشنده: آقای حسن عبدالهی تلفن: موبایل:  ۰۹۱۲۷۷۱۹۰۰۸ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروی پلاک 113

۱۱۳

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: خرازی فروشنده: علی تیرگان تلفن: موبایل:  ۰۹۱۲۱۰۴۰۲۰۹ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروي پلاك 114

۱۱۴

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: خرازی فروشنده: زهرا مهری نیا تلفن: ۳۳۹۷۷۸۷۰ موبایل:  ۰۹۲۲۳۵۷۷۱۹۵ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروي پلاك 115

۱۱۵

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: خرازی فروشنده: آقای اسد وکیلی تلفن: موبایل:  ۰۹۱۲۴۱۷۶۴۲۹ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

۱۱۶

جولای 24th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی یک

۱۱۷

جولای 24th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی یک

۱۱۸

جولای 24th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی یک

۱۱۹

جولای 24th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروی پلاک 120

۱۲۰

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای محسن معرفت تلفن: ۳۳۹۷۵۶۹۴ موبایل:  ۰۹۱۹۸۰۲۴۵۳۷ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

۱۲۱

جولای 24th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی یک

۱۲۲

جولای 24th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی یک

۱۲۳

جولای 24th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی یک

۱۲۴

جولای 24th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروی پلاک 125

۱۲۵

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: آرایشی بهداشتی فروشنده: انسیه ولیدی تلفن: ۳۳۹۷۶۵۰۰ موبایل:  ۰۹۱۲۱۱۸۱۰۸۶   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروی پلاک ۱۲6

۱۲۶

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: مهری رضی نیا تلفن: ۳۳۹۷۷۸۸۷ موبایل:  ۰۹۱۲۱۸۳۷۵۰۸ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروی پلاک ۱۲7

۱۲۷

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای محمود بشیری تلفن: ۳۳۹۷۷۷۳۷ موبایل:  ۰۹۱۲۷۱۹۴۱۹۳ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروی پلاک 128

۱۲۸

جولای 24th, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک مردانه فروشنده: آقای سامان ولدبیگی تلفن: ۳۳۹۷۰۸۲۴ موبایل:  ۰۹۱۲۱۷۸۸۵۱۹   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی یک

 • بازار رضا مروی پلاک 40

۴۰

جولای 31st, 2016|0 Comments

صنف: کیف و کفش فروشنده: آقای یوسف فکری تلفن: ۳۳۹۷۷۶۲۲ موبایل:  ۰۹۱۲۰۳۱۱۶۶۹ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک 41

۴۱

جولای 31st, 2016|0 Comments

صنف: شال و روسری فروشنده: افتخاری تلفن: موبایل:  ۰۹۱۲۴۹۴۹۰۷۳ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

۴۲

جولای 31st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک ۴3

۴۳

جولای 31st, 2016|0 Comments

صنف: کیف و کفش فروشنده: آقای یوسف فکری تلفن: ۳۳۹۷۷۶۲۲ موبایل:  ۰۹۱۲۰۳۱۱۶۶۹ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک 44

۴۴

جولای 31st, 2016|0 Comments

صنف: شال و روسری فروشنده: آقای افتخاری تلفن: موبایل:  ۰۹۱۲۲۲۶۸۸۹۵ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک 45

۴۵

جولای 31st, 2016|0 Comments

صنف: بهداشتی فروشنده: لطفی تلفن: موبایل:  ۰۹۱۲۱۳۲۳۵۴۳ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک 46

۴۶

جولای 31st, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: آقای فاطمی تلفن: ۳۳۹۷۰۶۴۶ موبایل:  ۰۹۱۲۸۴۳۱۸۳۵ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک 47

۴۷

جولای 31st, 2016|0 Comments

صنف: عطر و ادکلن فروشنده: آقای موسویان تلفن: ۳۶۶۱۴۲۰۲ موبایل:  ۰۹۱۲۰۸۶۶۵۰۶ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

۴۸

جولای 31st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

۴۹

جولای 30th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

۵۰

جولای 29th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک 51

۵۱

جولای 29th, 2016|0 Comments

صنف: عطر و ادکلن فروشنده: آقای کامرانی تلفن: ۳۳۹۷۷۶۹۵ موبایل:  ۰۹۳۵۵۸۲۵۰۱۹ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

۵۲

جولای 29th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک 53

۵۳

جولای 29th, 2016|0 Comments

صنف: مانتو - کیف فروشنده: ساعی تلفن: ۳۳۹۷۷۱۳۶ موبایل:  ۰۹۳۶۸۸۰۲۰۳۹   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

۵۴

جولای 29th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

۵۵

جولای 29th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک 56

۵۶

جولای 29th, 2016|0 Comments

صنف: آرایشی فروشنده: آقای نجانی تلفن:۳۳۹۷۷۹۱۰ موبایل: ۰۹۱۲۳۱۰۰۱۵۲   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک 57

۵۷

جولای 29th, 2016|0 Comments

صنف: عطر و اسانس فروشنده: آقای اله دادی تلفن: ۳۳۹۷۷۴۰۶ موبایل:  ۰۹۱۲۳۰۶۷۴۳۵ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

۵۸

جولای 29th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

۵۹

جولای 29th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

۶۰

جولای 29th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

۶۱

جولای 29th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

۶۲

جولای 29th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

۶۳

جولای 29th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

۶۴

جولای 29th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک 65

۶۵

جولای 29th, 2016|0 Comments

صنف: عطر و ادکلن فروشنده: آقای ابراهیم شیری پور تلفن: ۳۳۹۳۹۲۵۵ موبایل:  ۰۹۱۹۱۲۳۸۵۰۱ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

۶۶

جولای 29th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک 67

۶۷

جولای 29th, 2016|0 Comments

صنف:  پوشاک آقایان فروشنده: آقای یوسف فکری تلفن: ۳۳۹۷۷۶۲۲ موبایل:  ۰۹۱۲۰۳۱۱۶۶۹ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

۶۸

جولای 29th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

۶۹

جولای 29th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

۷۰

جولای 28th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

۷۱

جولای 28th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک 72

۷۲

جولای 28th, 2016|0 Comments

صنف: کیف و کفش فروشنده: آقای یوسف فکری تلفن: ۳۳۹۷۷۶۲۲ موبایل:  ۰۹۱۲۰۳۱۱۶۶۹ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک 73

۷۳

جولای 28th, 2016|0 Comments

صنف: کمربند فروشنده: آقای موسوی تلفن: ۳۳۹۷۷۶۱۸ موبایل:  ۰۹۱۲۴۷۸۴۵۹۰   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

۷۴

جولای 28th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک 75

۷۵

جولای 28th, 2016|0 Comments

صنف: خرازی فروشنده: آقای نمازی تلفن: موبایل:  ۰۹۱۲۰۳۷۶۹۰۰ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک 76

۷۶

جولای 28th, 2016|0 Comments

صنف: خرازی فروشنده: آقای خضوعی تلفن: ۳۳۵۳۱۴۹۰ موبایل:  ۰۹۱۲۶۷۲۹۱۷۵ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

۷۷

جولای 28th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

۷۸

جولای 28th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

۷۹

جولای 28th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

۸۰

جولای 28th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک 81

۸۱

جولای 28th, 2016|0 Comments

صنف: آرایشی فروشنده: آقای مسعود غلام نژاد تلفن: ۳۳۶۶۱۴۱۸ موبایل:  ۰۹۳۶۱۱۳۸۱۸۶   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

۸۲

جولای 28th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

۸۳

جولای 28th, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی دو

 • بازار رضا مروی پلاک 84

۸۴

جولای 28th, 2016|0 Comments

صنف: کیف و کفش فروشنده: آقای یوسف فکری تلفن: ۳۳۹۷۷۶۲۲ موبایل:  ۰۹۱۲۰۳۱۱۶۶۹ ساعت کار: ۱۰:۳۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی دو

۱

آگوست 1st, 2016|0 Comments

دفتر کالاها نقشه طبقه منفی سه

 • بازار رضا مروی پلاک 2

۲

آگوست 1st, 2016|0 Comments

صنف: شال و روسری فروشنده: آقای رحیمی تلفن: موبایل: ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی سه

۳

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

 • بازار رضا مروی پلاک 4

۴

آگوست 1st, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک کودک فروشنده: یگانه تلفن: ۳۳۹۷۷۰۵۸ موبایل: ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی سه

۵

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

 • بازار رضا مروی پلاک 6

۶

آگوست 1st, 2016|0 Comments

صنف: کیف و کفش فروشنده: ربنائی تلفن: ۳۳۹۷۵۶۹۹ موبایل:  ۰۹۳۶۳۳۳۵۵۳۸   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی سه

۷

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۸

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۹

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۱۰

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۱۱

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۱۲

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۱۳

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۱۴

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۱۵

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۱۶

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

 • بازار رضا مروی پلاک 17

۱۷

آگوست 1st, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک بانوان فروشنده: فلاحتی تلفن: موبایل:  ۰۹۳۳۳۵۸۲۳۰۵ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی سه

۱۸

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۱۹

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۲۰

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

 • بازار رضا مروی پلاک 21

۲۱

آگوست 1st, 2016|0 Comments

صنف: پوشاک آقایان فروشنده: آقای امیر فلاحتی تلفن: موبایل:  ۰۹۳۳۳۵۸۲۳۰۵   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی سه

 • بازار رضا مروی پلاک 22

۲۲

آگوست 1st, 2016|0 Comments

صنف: کافی شاپ فروشنده: نواعتقاد تلفن: موبایل:  ۰۹۱۲۶۵۸۹۸۱۷ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی سه

۲۳

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۲۴

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

 • بازار رضا مروی پلاک 25

۲۵

آگوست 1st, 2016|0 Comments

صنف: خرازی فروشنده: آقای مجتبی حشمتی تلفن: موبایل:  ۰۹۱۲۷۶۴۰۸۱۸ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی سه

 • بازار رضا مروی پلاک 26

۲۶

آگوست 1st, 2016|0 Comments

صنف: آرایشی فروشنده: صنعتگری تلفن: موبایل:  ۰۹۱۲۳۴۴۱۱۵۰   ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی سه

۲۷

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۲۸

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

 • بازار رضا مروی پلاک 29

۲۹

آگوست 1st, 2016|0 Comments

صنف: زیورآلات فروشنده: خانم معصومی تلفن: ۳۳۹۷۷۶۹۴ موبایل:  ۰۹۱۲۶۲۳۵۶۸۴ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی سه

 • بازار رضا مروی پلاک 30

۳۰

آگوست 1st, 2016|0 Comments

صنف: شال و روسری فروشنده: نماینده تلفن: موبایل:  ۰۹۳۶۹۵۳۱۹۳۳ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی سه

۳۱

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۳۲

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۳۳

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۳۴

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۳۵

آگوست 1st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۳۶

جولای 31st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۳۷

جولای 31st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

۳۸

جولای 31st, 2016|0 Comments

غیرفعال کالاها نقشه طبقه منفی سه

 • بازار رضا مروی پلاک 39

۳۹

جولای 31st, 2016|0 Comments

صنف: خرازی فروشنده: آقای علی تلفن: ۳۳۹۷۷۸۸۶ موبایل:  ۰۹۳۳۱۷۱۷۶۶۷ ساعت کار: ۱۰ الی ۱۹ کالاها نقشه طبقه منفی سه